Lᴇ̂̀ᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̆́ᴛ ɢᴏ̉ɴɢ: “Đᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ ɴᴏ́ ᴄʜᴀ̉ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ đᴀ̂ᴜ”

Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ᴄᴀ sɪ̃ Lᴇ̂̀ᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴʜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ MXH. Nɢᴀʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̂ʏ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ đᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀.

Dòng trạng thái của Lều Phương Anh đang thu hút nhiều sự chú ý

Lều Phương Anh không còn hoạt động showbiz năng nổ như trước nhưng vẫn được cư dân mạng nhớ đến

Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trận Việt Nam – Lào, lý do được BH Media đưa ra là gì?

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ‘đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ

Tᴏ̂́ɪ 6/12, ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Lᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̉ɪ AFF Cᴜᴘ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʜᴀ́ᴛ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ᴍᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ .

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴇxᴛ Sᴘᴏʀᴛs (Nᴇxᴛ Mᴇᴅɪᴀ) ᴋʜɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ: “Vɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̛̀. Sᴀᴜ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̛̀, ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ”.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ‘đᴏ̂̉ ᴛᴏ̣̂ɪ” ᴄʜᴏ BH Mᴇᴅɪᴀ “đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜᴇ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴɢ.

 

Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ FPT Bᴏ́ɴɢ Đᴀ́ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴀ̃ ʙɪ̣ Nᴀxᴏs Dɪɢɪᴛᴀʟ Sᴇʀᴠɪᴄᴇs US (ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 7/12, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ‘ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ”.

Vɪ̣ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Ả Rᴀ̣̂ᴘ Xᴇ̂ Úᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ɪ 16/11 ᴛᴀ̣ɪ sᴀ̂ɴ Mʏ̃ Đɪ̀ɴʜ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT (đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ VTV) đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴠɪ̀ Bᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ, ᴘʜᴀ́ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ – Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴅᴏ ʜᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ.

“Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂̃ɪ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ. Bᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ᴍᴀ̀ ʜᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ ɴᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ. Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ”, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ᴜ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Lᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 6/12, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ‘đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴅᴏ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴀ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ɴʜᴜ̛ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT”.

Vɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ, ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴇᴏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ, ᴋɪ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ (ᴍᴀ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉) ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ; ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ.

“Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴏᴀɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ, ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉”, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ᴜ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴅᴏ đᴏ́, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜɪ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʀᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ đᴀ̂́ᴜ, ᴛʜɪ̀ ᴘʜɪ́ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ VTV “ᴛᴏ̂́” ʟᴀ̀ “ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ”. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ

Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ đᴀ̂́ᴜ AFF Sᴜᴢᴜᴋɪ Cᴜᴘ 2020, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴅᴏ Nᴇxᴛ Mᴇᴅɪᴀ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ. Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴇxᴛ Sᴘᴏʀᴛs ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Lᴀ̀ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 1,4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Sᴀᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ɪ́ᴛ ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴄᴏɴ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 3,6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Cᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ̉ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴜʏ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɢɪᴜ̛̃ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ.

Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ FPT Bᴏ́ɴɢ Đᴀ́ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴀ̃ ʙɪ̣ Nᴀxᴏs Dɪɢɪᴛᴀʟ Sᴇʀᴠɪᴄᴇs US (ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 7/12, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ‘ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ”.

Vɪ̣ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Ả Rᴀ̣̂ᴘ Xᴇ̂ Úᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ɪ 16/11 ᴛᴀ̣ɪ sᴀ̂ɴ Mʏ̃ Đɪ̀ɴʜ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT (đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ VTV) đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴠɪ̀ Bᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ, ᴘʜᴀ́ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ – Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴅᴏ ʜᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ.

“Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂̃ɪ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ. Bᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ Mᴀʀᴄᴏ Pᴏʟᴏ.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ᴍᴀ̀ ʜᴀ̃ɴɢ đɪ̃ᴀ ɴᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ. Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ”, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ᴜ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Lᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 6/12, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ‘đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴅᴏ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴀ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ɴʜᴜ̛ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ FPT”.

Vɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ, ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴇᴏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ, ᴋɪ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ (ᴍᴀ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉) ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ; ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴀɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ.

“Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴏᴀɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ, ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉”, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ᴜ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴅᴏ đᴏ́, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜɪ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʀᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ đᴀ̂́ᴜ, ᴛʜɪ̀ ᴘʜɪ́ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ɢʜɪ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴏ́ɴɢ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ BH Mᴇᴅɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ VTV “ᴛᴏ̂́” ʟᴀ̀ “ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ”. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ

Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ đᴀ̂́ᴜ AFF Sᴜᴢᴜᴋɪ Cᴜᴘ 2020, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴅᴏ Nᴇxᴛ Mᴇᴅɪᴀ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ. Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴇxᴛ Sᴘᴏʀᴛs ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Lᴀ̀ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 1,4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Sᴀᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ɪ́ᴛ ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴄᴏɴ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 3,6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Cᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ̉ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴜʏ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ Tɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɢɪᴜ̛̃ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ.

Test

Mức đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 đất Thủ Thiêm có bất thường?
TP HCMChuyên gia Nguyễn Văn Đực cho biết, mức trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 đất tại Thủ Thiêm là không bình thường.

Có hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển dự án nhà ở tại TP HCM, ông Đực thừa nhận, sự bất hợp lý, thậm chí khác thường của phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua nằm ở chỗ giá đất 2,4 tỷ đồng một m2 đi ngược lại với nhãn quan kinh doanh thông thường.

Theo tính toán của ông Đực, với giá đất trúng đấu giá ngất ngưỡng này, dựa trên đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lô đất có tổng diện tích sàn xây dựng là 90.000 m2, hệ số sử dụng đất là 8,95 lần và số căn hộ dự kiến là 570 căn, dự kiến giá bán căn hộ đảm bảo kinh doanh có lãi phải vọt lên mức 400-500 triệu đồng một m2. Đây là mức giá gây bất ngờ lớn bởi nó không đại diện cho giá nhà của thời điểm đấu giá (năm 2021), cũng không có cơ sở đại diện cho năm 2022 hay đôi ba năm tới.

Ông Đực cho rằng, ít nhất phải chờ đến 5 năm nữa, thậm chí lâu hơn, thị trường may ra mới có thể chạm ngưỡng nửa tỷ đồng một m2 căn hộ siêu sang trên cơ sở giá đất 2,4 tỷ đồng một m2 trên bán đảo đối diện quận 1 này. Ông cho hay hiện nay mức kịch trần giá bán nhà chung cư tại Thủ Thiêm mới chỉ ghi nhận 210-250 triệu đồng một m2 ở vị trí đắc địa nhất, giáp bờ sông, đối diện quận 1.

Còn chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết, đợt đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua xác lập mức 2,4 tỷ đồng một m2 lại cho thấy diễn biến giá không phù hợp với thực tiễn thị trường và có dấu hiệu bị đẩy lên mức bất hợp lý. “Trường hợp này, mức đấu giá thành công là giá “trên trời” có biểu hiện của yếu tố đầu cơ, làm méo mó thị trường bất động sản”, ông nhận định.

Theo ông Hiếu, có 2 kịch bản sẽ xảy ra giai đoạn hậu đấu giá này. Kịch bản thứ nhất, việc đấu giá thành công theo quy trình thực tiễn và bên trúng đấu giá hoàn tất toàn bộ các thủ tục theo quy định, bao gồm cả việc chuyển tiền cho TP HCM. Nếu điều này xảy ra, mức giá đất kỷ lục sẽ phá vỡ cấu trúc của thị trường bất động sản.

Kịch bản thứ hai, bên trúng đấu giá bỏ cuộc giữa chừng, sẽ tạo ra tiền lệ lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường. Dù ở bất kỳ kịch bản nào, quá trình kiến thiết khu đô thị mới Thủ Thiêm đều gặp nhiều thách thức.

Thị trường bất động sản trên bán đảo Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần
Thị trường bất động sản trên bán đảo Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Hiếu cảnh báo, đất đai bị đầu cơ hoặc lạm dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế, gây tác hại khôn lường. Mặt khác, thị trường bất động sản tác động đến nhiều ngành nghề liên quan, là mắt xích quan trọng của nền kinh tế.

“Theo hiến pháp Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý. Vì vậy, cơ quan quản lý đất đai cần rà soát toàn diện giá nhà đất tại Thủ Thiêm, xem xét mức trúng đấu giá có hợp lý hay không cũng như giám sát các biểu hiện bất thường, để ngăn chặn những hệ lụy xấu cho thị trường bất động sản và nền kinh tế”, ông Hiếu khuyến nghị.

Trong khi đó, tổng giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở đặt tại TP Thủ Đức cho biết, mức giá 2,4 tỷ đồng một m2 tại Thủ Thiêm bất hợp lý vì không tương xứng với khu đô thị non trẻ và mật độ thưa thớt, ít tiện nghi như Thủ Thiêm hiện nay. Đây là giá đất cá biệt đi trước thị trường khoảng 10 năm, nghĩa là ước tính phải chờ đến một thập kỷ tới giá đất Thủ Thiêm mới có thể đạt được mức vừa đấu giá thành công.

Sự bất hợp lý còn nằm ở chỗ trong cùng một ngày diễn ra phiên đấu giá, với cùng một vị trí khu chức năng số 3 phía Bắc Thủ Thiêm, lô đất trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 chênh lệch giá gấp 2,5-5 lần các lô đất vừa đấu giá thành công nằm bên cạnh. Theo quy tắc thẩm định giá, hệ số chênh lệch do yếu tố vượt trội về vị trí như mặt tiền đường lớn, giáp sông, gần các tiện ích thương mại… chỉ đạt tối đa 30-50%.

“Mặc dù đấu giá không có quy định nào giới hạn mức giá trần, nhưng đất đai là nguồn lực đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế. Vì vậy, Nhà nước nên có hàng rào pháp lý chống giá ảo bằng cách quy định các bước giá tối đa cho từng lượt ngã giá, nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản”, CEO này khuyến nghị.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Môi giới Hội sở Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng xác nhận, 2,4 tỷ một m2 đất Thủ Thiêm thực sự là mức giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây là hiện tượng các chủ đầu tư (bên trúng đấu giá) đang trả giá nhiều hơn cho tương lai 5-10 năm tới.

Ông Tuấn cho rằng rất khó đoán việc doanh nghiệp trúng đấu giá có bỏ cọc (tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của lô đất) hay không vì nếu bỏ cọc, doanh nghiệp đem gần 30 triệu USD vứt qua cửa sổ.

Chia sẻ với VnExpress, một đấu giá viên thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM (Sở Tư pháp) cho rằng, việc doanh nghiệp trúng giá lô đất với số tiền 24.500 tỷ đồng có quá cao hay không là câu chuyện của chính doanh nghiệp tham gia đấu giá. Người này cho rằng, chắc chắn bản thân Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt đã tính toán rất kỹ trước khi chốt giá, vì đây là một dự án có vị trí và ý nghĩa quan trọng. Chưa kể, số tiền trên là rất lớn, lên đến chục nghìn tỷ đồng.

“Những người ngoài cuộc không thể kết luận thay cho doanh nghiệp trúng giá rằng, đây là một quyết định hớ hay không. Trước khi tham gia đấu giá, chắc chắn họ phải có những dự tính riêng, doanh nghiệp khó tiết lộ rõ ràng cho công chúng được”, đấu giá viên này nêu quan điểm.

Tuy nhiên, theo quan ngại của các chuyên gia bất động sản, thị trường địa ốc trên bán đảo Thủ Thiêm nói riêng và TP HCM nói chung đang bước vào cơn sốt đất mới và đứng trước giai đoạn thử thách giá trị sau phiên đấu giá tỷ USD với kỷ lục gây sốc 2,4 tỷ đồng một m2 đất. Nguy cơ khu đô thị mới Thủ Thiêm kéo dài tiến độ lấp đầy và khó cất cánh nhanh như kỳ vọng đang hiển hiện vì nỗi lo giá ảo, đầu cơ đất đai, trục lợi từ thổi giá đất trở nên lớn dần.

BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ, ‘ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ’ sᴀᴏ Vʙɪᴢ ᴋʜᴀ́ᴄ

Tʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ‘ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉’ ‘ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ’ ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ‘, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ “ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ MV ᴍᴏ̛́ɪ. Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ: “Lᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ MV ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ”, đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ʟᴀ̀ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴀ ᴄᴀ.

BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ “ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ “ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ Cʜɪᴀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ, 100 ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴋʜᴇɴ ᴛʀɪᴇ ʟᴏ̛̀ɪ sᴇ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ 150 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ʜᴀʏ ʙᴀ́ đᴀ̣ᴏ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ Cʜɪᴀ sᴇ̉ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ᴍ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴄᴜ̃ɴɢ “ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛̣ᴄ”

Dᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ “Cᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ 2 ʜᴀ̉ ᴀɴʜ”, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ: “Pʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ ʀᴀ đᴇ̂̉ ʏ ʟᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʏ ɴɢʜɪ̃ ɴʜᴏ̛̀ ɴʜᴏ̛̀, xᴜɪ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ ”.

Tɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ ɴɢᴀ̉. Tᴜʏ “xᴇ́ᴏ” ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ “ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ” ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴜ̀ᴍ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Cᴀᴄʜɪᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɪɴ, ʜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣́ ʙᴀ̀ɪ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ”.

Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ

Bᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ “ʙᴏᴏᴋ” ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉. Nᴇᴛɪᴢᴇɴ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛᴏ ᴜᴘ ʙᴏᴏᴋ ʙᴀ̀ɪ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ “ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉”